Sanjeevana, Shikkaripura

Parish: Sanjeevana
Forane/Zone: Mandya Mandya
Place Name: Shikkaripura
Parish Vicar: Fr. Martin Kandamparambil MST
Email: martinkgmst@gmail.com
Address: Sanjeevana Shikkaripura, Thuppathumadu NagamangalaTq. Mandya Dt.
Pin: 571 432
Phone: 7760526071
Mass Timings: Week Days: 6.45am
Sunday: 7am